GAZ-SYSTEM KOŃCZY PRACE PROJEKTOWE DLA GAZOCIĄGU

Etap III gazociągu: Rawa Mazowiecka – Wronów przechodzi w fazę realizacyjną. O statusie prac rozmawiamy z Kierownikiem Projektu – Mirosławem Papieżem.

Jak długo pracuje Pan w gazownictwie? Czy takiej skali inwestycja będzie pierwszym tego typu doświadczeniem w Pana pracy?

W GAZ-SYSTEM pracuję od ponad 11 lat. Budowa gazociągu Rawa Mazowiecka – Wronów jest kolejną inwestycją, jaką będę nadzorował. Jest dużym wyzwaniem ze względów logistycznych i technicznych. Gazociąg będzie miał długość 154 km i będzie przechodził przez blisko 5 500 działek. Jest to jeden z najdłuższych gazociągów spośród obecnie budowanych w Polsce.

Wcześniej kierowałem budową gazociągu Hermanowice – Strachocina, którego realizacja zakończyła się w ubiegłym roku. Jako pracownik tarnowskiego Oddziału GAZ-SYSTEM nadzorowałem też wiele innych zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych sieci przesyłowej na obszarze południowo-wschodniej Polski.

Jakie prace obecnie toczą się w ramach projektu budowy gazociągu Rawa Mazowiecka – Wronów?

Dla tej inwestycji wydano decyzje administracyjne: o środowiskowych uwarunkowaniach i o ustaleniu lokalizacji. Oczekujemy na wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Obecnie trwają postępowania przetargowe na wybór wykonawców poszczególnych zakresów realizacyjnych w ramach inwestycji.

W ostatnim czasie ogłoszony zostało ogłoszone zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych. Dla potrzeb tego postępowania pod koniec kwietnia zrealizowaliśmy materiał filmowy przedstawiający zabudowane instalacje sadownicze, które są zlokalizowane na trasie przebiegu inwestycji. Liczymy, że materiał ten, dołączony do dokumentacji przetargowej, zwróci uwagę potencjalnych oferentów na specyfikę pracy i uwarunkowania przy realizacji inwestycji na obszarach intensywnych upraw sadowniczych i plantacyjnych.

Dla zainteresowanych oferentów zorganizowaliśmy wizję lokalną wzdłuż trasy zaprojektowanego gazociągu, między innymi na terenach sadowniczych i plantacji borówki amerykańskiej. Naszym zamierzeniem było wskazanie miejsc szczególnie istotnych dla procesu budowy oraz zapoznanie potencjalnych wykonawców z warunkami terenowymi, z jakimi będą musieli się zmierzyć podczas realizacji prac.

Ponadto uruchomiliśmy kilka innych postępowań na tzw. prace wyprzedzające, obejmujących m.in. prace archeologiczne, wycinkę drzew i krzewów poza terenami sadowniczymi i plantacyjnymi, a także postępowanie na obsługę geodezyjną i przejęcie nieruchomości.

Dzieje się dużo – wkrótce wyłonimy poszczególnych wykonawców i przejdziemy do fazy realizacyjnej.

Podczas konsultacji społecznych zgłaszane były postulaty dotyczące szczególnych rozwiązań projektowych na terenach sadowniczych i plantacyjnych. W jakim zakresie zostały one uwzględnione?

Prawie wszystkie postulaty zostały przyjęte i dokonano stosownych zmian w dokumentacji wykonawczej.

Najważniejsze z nich to doprecyzowanie opisów instalacji sadowniczych oraz wskazanie preferowanego okresu wykonywania prac na terenach sadowniczych i na plantacjach. Usunięto także zapis dopuszczający możliwość stosowania szybkozłączek, wprowadzono zapisy o konieczności zapewnienia możliwości zawracania sprzętem rolniczym pomiędzy rzędami sadów oraz doprecyzowano zapisy dotyczące gwarancji. Na prośbę sadowników GAZ-SYSTEM zapewni także obecność rzeczoznawcy majątkowego podczas spisywania tzw. "protokołów zerowych."

Jak będzie wyglądał harmonogram prac na terenach, przez które przechodzi trasa gazociągu?

Pierwszym etapem prac na poszczególnych działkach będzie geodezyjne wytyczenie pasa budowlano-montażowego, na potrzeby przejęcia nieruchomości, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji. W tym samym czasie nastąpi spisanie protokołu z opisu stanu nieruchomości. Protokół ten będzie szczegółowo opisywał aktualny stan zagospodarowania nieruchomości w obrębie pasa budowlano-montażowego – między innymi wykorzystywane instalacje i urządzenia techniczne oraz inwentaryzację zadrzewienia. Wykonana zostanie dokumentacja fotograficzna. Wszystkie te materiały będą elementem dokumentacji, która posłuży do oszacowania wartości odszkodowania, którego wysokość będzie ustalona przez wojewodę. Protokół z opisu stanu nieruchomości będzie spisywany w obecności rzeczoznawcy i przy udziale właściciela.

Zakładamy, że rozpoczęcie przejmowania nieruchomości na całej inwestycji może rozpocząć się w sierpniu. Na obszarze gmin Regnów, Sadkowice i Mogielnica najprawdopodobniej nastąpi to później, czyli w okresie jesiennym.

Jak będzie przebiegała wycinka drzew i krzewów na terenach leśnych, sadowniczych i na plantacjach? Czy wszystkie prace wycinkowe będą się toczyły w jednym czasie na całej długości gazociągu?

Na obszarach w zarządzie Lasów Państwowych wycinka drzew leży w gestii poszczególnych Nadleśnictw i w części została już zrealizowana. Wycinkę drzew i krzewów na pozostałych obszarach przeprowadzi wybrana w przetargu firma działająca na zlecenie GAZ-SYSTEM.

Należy zwrócić uwagę, że właścicielem ściętych drzew pozostają właściciele nieruchomości, na których one rosły. Właściciel może zdecydować, czy chce zachować wycięte drzewa, czy też nie jest nimi zainteresowany. W takim przypadku wartość drewna zostanie uwzględniona w kwocie odszkodowania. Wycinkę drzew i krzewów na terenach sadowniczych i plantacjach przeprowadzi w przyszłym roku wykonawca robót budowlanych.

Wspomniał Pan wcześniej, że prace na całym odcinku gazociągu będą prowadzone przez kilka firm w różnych okresach. Czy właściciele zostaną wcześniej poinformowani o wejściu każdej z tych ekip wykonawczych?

Każdy właściciel otrzyma co najmniej 28 dni wcześniej zawiadomienie o terminie spisywania protokołu z opisu stanu nieruchomości. Zachęcam, aby każdy właściciel czynnie uczestniczył w sporządzaniu protokołu, gdyż podczas tej czynności można zweryfikować posiadane wcześniej przez projektantów dane oraz uzupełnić informacje o sposobie prowadzenia upraw na działce, czy zabudowanych instalacjach, studniach, systemach melioracyjnych i innych elementach.

Niezależnie od tego przeprowadzony będzie przegląd archeologiczny obszaru przyszłej budowy. Profesjonalni archeolodzy dokonają powierzchniowego sprawdzenia terenu pod kątem możliwości występowania potencjalnych stanowisk archeologicznych. O planowanym terminie rozpoczęcia przeglądu będziemy informować za pośrednictwem urzędów gmin i lokalnych mediów.

Bliżej budowy gazociągu, czyli w I kwartale przyszłego roku, jeszcze przed rozpoczęciem prac ziemnych, przeprowadzone zostaną prace zabezpieczenia saperskiego. Przed przystąpieniem do prac ziemnych wyłoniony wykonawca dokona usunięcia drzew i krzewów na terenach sadowniczych. Same prace ziemne będą obejmować, w ogólnym zarysie, ściągnięcie i odłożenie warstwy humusu, rozwiezienie rur, wykonanie wykopu, spawanie i układanie gazociągu, a na koniec rekultywację gruntu i przywrócenie go do stanu poprzedniego.

wykonawcy będą prowadzili prace według uzgodnionych harmonogramów i pod nadzorem GAZ-SYSTEM. Zachęcam do obejrzenia filmów z budów gazociągów na profilu GAZ-SYSTEM na YouTube.

Na co w szczególności powinni zwrócić uwagę właściciele nieruchomości?

Jako inwestor przykładamy dużą wagę do prawidłowego sporządzania protokołów zerowych. Zależy nam, aby odbyły się one w obecności właścicieli nieruchomości.

Jak wspomniałem wcześniej, zawiadomienia o terminie jego spisywania będą dostarczane z co najmniej czterotygodniowym wyprzedzeniem, na adresy wskazane w prowadzonej przez właściwe terytorialnie starostwo powiatowe ewidencji gruntów. Aby zawiadomienia dotarły do właściwych osób, ważne jest, aby adresy w katastrze nieruchomości były aktualne. Prosimy wszystkich właścicieli o sprawdzenie wpisów adresowych i ich ewentualne uporządkowanie w najbliższym czasie.

Ponieważ wyłączenie z użytkowania części nieruchomości w ramach pasa budowlano-montażowego może mieć wpływ na wysokość dopłat, użytkownicy pobierający dopłaty unijne powinni zadbać także o powiadomienie właściwych biur ARiMR o rozpoczęciu prac budowlanych.

Jak, z punktu widzenia właścicieli, będzie wyglądało zakończenie prac?

Po ułożeniu gazociągu w wykopie i jego zasypaniu, nastąpi rozłożenie humusu, rekultywacja gruntu i przywrócenie go do stanu poprzedniego. Po zasypaniu gazociągu jedynym widocznym śladem jego istnienia będą żółte słupki znacznikowe montowane wzdłuż trasy gazociągu. Po zakończeniu prac na konkretnej nieruchomości sporządzony będzie protokół zdawczo-odbiorczy, który zostanie również dołączony do dokumentacji odszkodowawczej. Z datą popisania protokołu następuje przekazanie nieruchomości właścicielowi.

Zakończenie prac na konkretnej działce nie kończy oczywiście całej inwestycji. Prowadzonych będzie jeszcze wiele robót związanych na przykład z włączeniem nowo wybudowanego gazociągu do systemu przesyłowego, rozruchem i testowaniem. Będą trwały odbiory. Jednak nie są to działania realizowane na czasowo zajętych nieruchomościach. Zakończenie budowy gazociągu i oddanie go do użytkowania planowane jest w IV kwartale 2023 roku.

 

 

ARTYKUŁ PARTNERA

ARTYKUŁ PARTNERA

ostatnie aktualności ‹
tel. 603 755 223 lub napisz kontakt@glossk.pl

KUP eGŁOS

ARTYKUŁ PARTNERA

Rzadziej chorujemy

,,Bravissimo" Cyrku Safari w Skierniewicach !

Łódzkie na Plus

Na co zwrócić uwagę, wybierając pompę ciepła?

Łódzkie na Plus

Idealny prezent na Dzień Dziecka

Rowerem przez Mazowsze

Zabawa na świeżym powietrzu

Łódzkie na PLUS

eOGŁOSZENIA

Już teraz możesz dodać ogłoszenie w cenie tylko 5,00 zł za tydzień - POZNAJ NOWE OGŁOSZENIA