Regulamin

I. Postanowienia wstępne

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.eglos.pl.
Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Właściciela lub z Serwisu, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu, Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

II. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają:
Serwis - portal internetowy www.eglos.pl. 
Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną lub osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, która uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Serwisu, korzystająca z zasobów Serwisu po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu. 
Materiał - tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu przez Użytkowników lub Właściciela Serwisu.
Komentarz - tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne Materiały przekazane do Serwisu przez Użytkowników i mające zostać umieszczone pod danym Materiałem umieszczonym w Serwisie.

III. Zasady ogólne

Serwis jest dostępny pod adresem www.eglos.pl.
Nazwa Serwisu, jego wygląd graficzny, logo, oprogramowanie oraz materiały redakcyjne pod żadnym pozorem nie mogą być powielane, ponieważ podlegają ochronie prawnej.
Właściciel Serwisu jest właścicielem praw autorskich do Materiałów publikowanych w serwisie. 

IV. Warunki techniczne korzystania z Serwisu

Warunkiem koniecznym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies.

V. Prawa i obowiązki Użytkownika

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie, a w szczególności do:

  • niezamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);
  • niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy; treści rasistowskie, antysemickie, propagujące przemoc i nienawiść, raniące lub godzące w czyjś system wartości, poczucie estetyki i dobrego smaku, uczucia, a także uczucia religijne lub w inny sposób łamiąca prawo;
  • komentarz o charakterze kryptoreklamy lub zawierający dane osobowe;
  • niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;
  • niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź niedopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;
  • nierozpowszechniania treści pornograficznych;
  • w komentarzach nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej oraz nieprzesyłania innych treści uznawanych powszechnie jako spam,
  • nierozpowszechnianie za pomocą Serwisu oprogramowania, na które Użytkownik nie posiada stosownego upoważnienia, powodującego niszczenie, przetwarzanie, usuwanie, zmienianie danych, zakłócającego pracę systemów oraz sieci teleinformatycznych i innych danych, które umożliwiają zdobycie nieuprawnionego dostępu do treści przechowywanych w sieciach teleinformatycznych i systemach komputerowych.

Nieuprawione jest dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Serwisu.
Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu treści o charakterze niezgodnym z prawem.
Umieszczając dane i Materiały w Serwisie, Użytkownik potwierdza, że są one prawdziwe, nie są one obciążone prawami osób trzecich oraz jest świadomy, że nie ma prawa umieszczać wizerunku osób trzecich oraz informacji na ich temat bez zgody takich osób.
Użytkownicy uprawnieni są do przeglądania treści umieszczanych w Serwisie oraz pobierania konkretnych Materiałów jedynie dla prywatnego użytku własnego.
Użytkownikowi zabrania się podejmowania działań naruszających prywatność innych Użytkowników oraz mogących spowodować zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu.
Każdy Użytkownik ma prawo i możliwość skontaktowania się z Administratorem 
Serwisu w celu rozwiązania ewentualnych problemów lub przekazania uwag poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@eglos.pl.
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Serwisie Materiały i Komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenia praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu. 

VI. Prawa i obowiązki Właściciela Serwisu

Właściciel Serwisu lub osoba przez niego upoważniona może usuwać Materiały, Komentarze, wypowiedzi i wpisy na forum dostępnym w Serwisie, jeżeli uzna, że ich rozpowszechnianie w Internecie może być niezgodne z prawem, w tym może naruszać prawa osób trzecich lub Właściciela Serwisu (w tym w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej lub inne) lub może być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami. Usunięcie Materiału, Komentarza, wypowiedzi lub wpisu na forum nie wymaga uzasadnienia.
Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści i materiały zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników.
Właściciel Serwisu w żaden sposób nie odpowiada za sprzeczne z postanowieniami niniejszego regulaminu korzystanie z Serwisu przez Użytkowników.
Akceptując niniejszy regulamin, Użytkownik jest świadomy, że Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednie zachowanie Użytkownika względem innych Użytkowników i nieprawidłowe funkcjonowanie Użytkowników w Serwisie.
Właściciel Serwisu nie ma wpływu na poglądy prezentowane przez Użytkowników. Za treści i materiały zamieszczane w Serwisie Użytkownik odpowiada osobiście.
Właściciel Serwisu ma prawo do przesyłania Użytkownikom informacji dotyczących funkcjonowania Serwisu i wyłączania Serwisu na ustalony wcześniej okres w celu jego budowy i modernizacji.
Właściciel Serwisu ma wyłączne prawo do decydowania w zakresie umieszczania w Serwisie własnych informacji, w tym reklam, w dowolnie wybranym przez niego miejscu.

VII. Ochrona danych osobowych

Właściciel Serwisu nie gromadzi danych osobowych Użytkowników z wyjątkiem automatycznego działania technologii cookies. 

VIII. Postanowienia końcowe

Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie, ale jednocześnie jest zobowiązany poinformować o tym Użytkowników, zamieszczając stosowne informacje na stronie głównej Serwisu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Serwisu zmienionego regulaminu.
Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.  W przypadku nieakceptowania przez Użytkownika postanowień nowego regulaminu powinien on powstrzymać się od korzystania z Serwisu.
Właściciel Serwisu nie kontroluje środowiska komputerowego Użytkownika, zaleca jednak, aby Użytkownik upewnił się przed skorzystaniem z Serwisu, czy jego środowisko komputerowe jest bezpieczne. 
Właściciel Serwisu zaleca stosowanie programów antywirusowych. 
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

do góry strony